Tiềm kiếm đề tài:
Mã:  Tên:  Lĩnh vực: 
Chủ nhiệm:  Cơ Quan chủ quản:   Cơ Quan chủ trì: 
Năm thực hiện:  Trạng thái: 
DANH SÁCH DỰ ÁN KHOA HỌC
 
 
Lĩnh vực
AreaName
 
 
ID
Dự án
Lĩnh vực
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm đề tài
Từ ngày
Đến ngày
Từ ngày
Đến ngày
Nghiệm thu
Mục tiêu
Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực: Khoa học y dược (10 records)
 
151
03/2009/HĐ-ĐTKHCN
Phân tích nhóm máu để tạo ngân hàng máu sống trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giáo viên, dân quân tự vệ và thành lập ngân hàng máu sống trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.
Khoa học y dược
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Quý
Nguyễn Nhiêu
06/2009
6/8/2009 11:07:06 AM
12/2010
12/8/2010 11:07:06 AM
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: PT-BR">+ Xác định tỷ lệ % nhóm máu ABO của cán bộ Công chức, Viên chức, Giáo viên, Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Phú Quý.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: PT-BR">+ Xác định tỷ lệ % nhóm máu Rh của cán bộ Công chức, Viên chức, Giáo viên, Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Phú Quý. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: PT-BR">+ Thành lập ngân hàng máu sống trên địa bàn huyện Phú Quý.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Kết quả xác định nhóm máu<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu: A = 161 chiếm tỷ lệ 16,1%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu: B = 341chiếm tỷ lệ 34,1%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu:AB = 47 chiếm tỷ lệ 4,7 %.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu: O = 451 chiếm tỷ lệ 45,1%<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Kết quả phân loại nhóm máu Rh là:<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh <SUP>(+)</SUP>= 997chiếm tỷ lệ 99,7 %. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(-)</SUP>= 3 chiếm tỷ lệ 0,3%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Kết quả phân loại nhóm máu ABO theo nghề nghiệp<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nhóm máu ABO trong nghề nghiệp công chức<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu A có 38 người, chiếm tỷ lệ 17,6%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu B có 72 người, chiếm tỷ lệ 33,3%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu AB có 9 người, chiếm tỷ lệ 4,2%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu O có 97 người, chiếm tỷ lệ 44,9%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nhóm máu ABO trong nghề nghiệp viên chức<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu A có 10 người, chiếm tỷ lệ 10,8%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu B có 39 người, chiếm tỷ lệ 41,9%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu AB có 5 người, chiếm tỷ lệ 5,4%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu O có 39 người, chiếm tỷ lệ 41,9%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nhóm máu ABO trong nghề nghiệp giáo viên</SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu A có 65 người, chiếm tỷ lệ 15,5%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu B có 143 người, chiếm tỷ lệ 34%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu AB có 25 người, chiếm tỷ lệ 6%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Nhóm máu O có 187 người, chiếm tỷ lệ 45,5%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nhóm máu ABO trong nghề nghiệp Dân quân<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu A có 48 người, chiếm tỷ lệ 17,7%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu B có 87 người, chiếm tỷ lệ 32,1%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu AB có 8 người, chiếm tỷ lệ 3%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu O có 128 người, chiếm tỷ lệ 47,2%.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 429.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Kết quả phân loại nhóm máu Rh theo nghề nghiệp<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nghề nghiệp công chức</SPAN></B><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(+)</SUP> có 215 người chiếm tỷ lệ cao 99,5 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(-)</SUP> có 1 người chiếm tỷ lệ 0,5 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nghề nghiệp viên chức<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(+)</SUP> có 92 người chiếm tỷ lệ cao 98,9 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(-)</SUP> có 1 người chiếm tỷ lệ 1,1 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nghề nghiệp giáo viên<o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(+)</SUP> có 419 người chiếm tỷ lệ cao 99,7 %.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">- Nhóm máu Rh<SUP>(-)</SUP> có 1 người chiếm tỷ lệ 0,3 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <o:p></o:p></B></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42.55pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 447.0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-ansi-language: PT-BR">Nghề nghiệp dân quân<o:p></o:p></SPAN></B></P><SPAN lang=PT-BR style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">       </SPAN>Nhóm máu Rh<SUP>(+)</SUP> trong đối tượng dân quân đạt tỷ lệ 100 %.<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B></SPAN>
57
01.04.2006
Đánh giá thực trạng và khả năng hoạt động của mạng lưới y tế thôn bản trong chương trình phòng chống sốt rét tỉnh Bình Thuận
Khoa học y dược
Trung tâm phòng chống sốt rét và bướu cổ Bình Thuận
ThS. BS. Nguyễn Văn Năm
06/2006
6/21/2006 8:51:56 AM
09/2008
9/21/2008 8:51:56 AM
Kết qủa đạt được là chọn 30 xã với 303 y tế thôn bản được phỏng vấn. Chỉ có 29,6% YTTB được đào tạo trên 3 tháng, 31,1% đào tạo các chương trình khác. 90% được đào tạo về truyền thông và kỹ thuật phun tẩm, đào tạo lấy lam máu và test chẩn đoán nhanh là 40-60%. Về thực hành phòng chống sốt rét, chủ yếu là truyền thông chiếm 65,8%. Các YTTB rất nhiệt tình trong công việc với 69,3% hoạt động trên 4 ngày/tháng, 90,6% hoạt động trên 2g/ngày và 86,8% họp trên 10 lần/năm. Có 83,8% nhận ít nhất 1 loại thiết bị cho hoạt động, 96,6% YTTB yên tâm công tác và 92,7% người dân tin tưởng vào hoạt động YTTB. Có 88,4% YTTB đề nghị bổ sung kiến thức và thực hành, 80,7% đề nghị tăng mức thu nhập, 40,3% đề nghị trang bị túi YTTB và một số trang thiết bị cần thiết khác.
56
09.04.1999
Giám sát hiệu lực các phác đồ điều trị bệnh nhân sốt rét tại Bình Thuận năm 1999 - 2000
Khoa học y dược
Trạm phòng chống sốt rét bướu cổ Bình Thuận
ThS. BS. Nguyễn Văn Năm
04/1999
4/21/1999 8:26:29 AM
06/2001
6/21/2001 8:26:29 AM
Các kết qủa nghiên cứu đã cho thấy rằng thuốc CV8 có hiệu qủa cao trong điều trị sốt rét P.F và P.V. Phác đồ AQ5 có hiệu qủa thấp, không nên sử dụng rộng rãi, đặc biệt là một số vùng trong tỉnh. Phác đồ A8M3 có thể tiếp tục sử dụng vì còn đáp ứng cao. Phác đố A5 mặc dù có thời gian cắt sốt, sạch KST nhanh nhưng hiện nay có xu hướng tái phát cao nên không dùng điều trị đơn thuần mà dùng các phác đồ phối hợp. Đối với sốt rét P.vivax kháng Chloroquine đã được ghi nhận, cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Cần cung cấp các test thử nhanh để chẩn đoán các thể sốt rét nhiễm phối hợp hoặc âm tính để có biện pháp chẩn đoán và điều trị chính xác, hiệu qủa.
Tạo được một mạng lưới giám sát phác đồ điều trị từ Trung tâm PCSR tỉnh, Bệnh viện tỉnh đến Bệnh việc huyện, Trạm y tế và cả trong các đợt điều tra giám sát. Hệ thống giám sát này cho thấy rằng việc thực hiện vừa nhanh, ít tốn kém, mang lại hiệu qủa cao, vừa củng cố được hoạt động của màng lưới y tế cơ sở, cụm kính hiển vi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật đặc biệt là khi có bác sỹ về xã.
55
11.04.2002
NHẬN XÉT 111 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
Khoa học y dược
Bệnh Viện Đa khoa Bình Thuận
BS. Đoàn Thành Công
08/2002
8/21/2002 8:23:54 AM
06/2006
6/21/2006 8:23:54 AM
- Nguyên nhân thông thường nhất là tai nạn giao thông, chiếm: 72,97%.
- Giới: 86 ca, trong đó:
+ Nam: 77,48%.
+ Nữ: 22,52%.
- Nhóm tuổi nhiều nhất: 20 – 40 tuổi (89 ca: 80,17%); tuổi nhỏ nhất là 3 tuổi, tuổi lớn nhất là 66 tuổi, tuổi trung bình 29,44 tuổi. Địa phương nhiều tai nạn nhất là Phan Thiết và Hàm Thuận Nam. Yếu tố có tính tác động thuận lợi cho chấn thương sọ não là rượu và bia.
- Tri giác:
+ Nặng (GCS < 9: 29%).
+ Trung bình và nhẹ (GCS: 9 – 15: 17%).
- Thương tổn:
+ Ngoài màng cứng (EDH): 56,76%.
+ Dưới màng cứng (SDH): 29,73%.
+ Dưới màng cứng mãn tính: 1,80%.
- Tỷ lệ tử vong: 15,32%.
54
YT_07
CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP ĐẶT THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO DƯỚI ÁP LỰC DÒNG CHẢY THAY CHO BÓNG HƠI TRONG PHẪU THUẬT LẤY THỦY TINH THỂ VÀ ĐẶT THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO
Khoa học y dược
Trạm chuyên khoa mắt Bình Thuận
BS. Hồ Xuân Hùng
10/2000
10/21/2000 8:20:12 AM
07/2004
7/21/2004 8:20:12 AM
- Phẫu thuật 100 ca, trong đó có 64 ca là nữ, 36 ca là nam, tuổi trung bình là 72,7, chủ yếu là đục chín 54 ca, đục cortex 23 ca, đục nhân 23 ca.
- Thị lực xuất viện:
- Số ca đặt dưới bóng hơi:
+ TL <0,3 là 25 ca, chiếm 50%
+ TL≥ 0,3 là 25 ca, chiếm 50%
+ TL trung bình: x = 0,25 độ lệch chuẩn δ = 0,11
- Số ca đặt dưới dòng chảy:
+ TL < 0,3 là 2 ca, chiếm 4%.
+ TL ≥ 0,3 là 48 ca, chiếm 96%
+ TL trung bình: x = 0,36 độ lệch chuẩn δ = 0,11
- Biến chứng:
+ Rách bao sau: 4 ca, rách ít vẫn đặt được IOL, tỷ lệ 4%
+ Phá bao sau diện trung tâm: 3 ca, tỷ lệ 3%
+ Xuất huyết tiền phòng khi mổ: 2 ca, tỷ lệ 2%
+ Đục bao sau: 7 ca, tỷ lệ 2%
+ Đồng tử méo, lệch mống do bệnh nhân ho nhiều: 6 ca, tỷ lệ 6%.
Tất cả các trường hợp sau mổ đều có thị lực tốt hơn trước mổ rất nhiều. Hiệu quả thị lực sau mổ của phương pháp đặt IOL dưới dòng chảy khác biệt có ý nghĩa thống kê so với phương pháp bóng hơi, với p < 0,001.
53
YT_06
Củng cố nuôi ăn bệnh nhân nặng bằng bột ENALAZ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
Khoa học y dược
Bệnh Viện Đa khoa Bình Thuận
BS. Nguyễn Thị Dung
04/2000
4/20/2000 4:52:36 PM
06/2004
6/20/2004 4:52:36 PM
- Đã tập huấn thành công 2 lớp nuôi ăn cho bệnh nhân là: dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng hợp lý; dinh dưỡng lâm sàng nuôi ăn bệnh nhân qua sonde và tĩnh mạch.
- Đề tài đã nghiên cứu được 62 bệnh nhân nuôi ăn ENALAZ, trong đó có: bệnh nhi dưới 5 tuổi là 31, bệnh nhân trên 5 tuổi và người lớn là 31.
- Về giới: trẻ em dưới 5 tuổi là 31, trong đó có 13 em trai, 18 em gái. Trẻ em trên 5 tuổi và người lớn là 31, trong đó có 24 là nam và 7 nữ.
- Đặc điểm bệnh lý chủ yếu là suy dinh dưỡng nặng ở trẻ em, uốn ván, lao phổi, hôn mê do viêm não, màng não, hôn mê do chấn thương sọ não, hôn mê do tai biến mạch máu não, bỏng nặng, cắt 2/3 dạ dày, cắt lách và xuất huyết tiêu hóa…..
- Thời gian nuôi ăn cho bệnh nhân trung bình là 22,95 ngày, tối thiểu là 5 ngày và tối đa là 31 ngày.
- Đường nuôi ăn cho bệnh nhân chủ yếu bằng miệng là 42 người, bằng sonde dạ dày là 20 người. Hình thức nuôi ăn E2 hoàn toàn là 14 người và E2 với sản phẩm khác là 48 người. Sau khi nuôi bằng ENALAZ cho 62 bệnh nhân đa số là tăng cân ở 43 người.
- Bệnh nhân nuôi ăn qua sonde là 20 người, trong đó có 9 nam và 11 nữ. Thời gian nuôi ăn trên 1 tuần là 11 người, từ 5 ngày đến 1 tuần là 9 người.
- Giá thành ENALAZ rẻ hơn các sản phẩm dinh dưỡng cao năng lượng khác từ 3,7 đến 4 lần. ENALAZ bảo quản an toàn, thuận tiện khi sử dụng và dễ tính toán theo nhu cầu của bệnh nhân, chảy qua sode dễ dàng.
52
YT_05
Đánh giá tình hình bệnh phụ khoa của phụ nữ tỉnh Bình Thuận năm 2000
Khoa học y dược
Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình
BS. Vũ Thị Minh Thuyết
04/2000
4/20/2000 4:49:16 PM
06/2004
6/20/2004 4:49:16 PM
Tỷ lệ viêm nhiễm sinh dục dưới toàn tỉnh là 48,2% của phụ nữ từ 15-40 tuổi có chồng, nhưng vùng nông thôn là trên 53%, do đó việc nâng cao chất lượng hoạt động ở những vùng này cần được chú ý nhiều hơn cả trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực xã hội khác. Tỷ lệ có tế bào nghi ngờ ung thư cổ tử cung là 1,14%, đây cũng là vấn đề cần được xem xét nhằm nâng cao việc xét nghiệm tế bào để phát hiện ung thư giai đoạn sớm để có hướng cho bệnh nhân điều trị có kết quả.
51
YT_04
Nghiên cứu ứng dụng điều trị nhằm làm giám tử vong và di chứng của hội chứng thợ lặn
Khoa học y dược
Sở Y tế Bình Thuận
BS. Phạm Ngọc Châu
06/2000
6/20/2000 4:43:14 PM
06/2006
6/20/2006 4:43:14 PM
Nhìn chung số thợ lặn đa số có lứa tuổi trên 20, cá biệt có một trường hợp thợ lặn chỉ mới 14 tuổi. Cao tuổi nhất là 45 tuổi. Độ tuổi trung bình tham gia lặn là 28 tuổi. Đa số thợ lặn chỉ có trình độ văn hóa cấp 1 và 2, cá biệt vẫn có thợ lặn bị mù chữ. Nhìn chung thời gian hành nghề lặn của các thợ lặn vào điều trị đều có thời gian tối thiểu là 1 năm. Đa số các thợ lặn đều lặn theo chiều thẳng đứng với độ sâu trên 10m. Cá biệt có người lặn sâu trên 30m. Đa số thợ lặn khi lên mặt nước đều không tuân thủ theo đúng quy định, chủ yếu là trồi lên mặt nước một cách đột ngột vì khó chịu và gặp ở những người lặn ở độ sâu trên 20m. Các triệu chứng thường gặp chủ yếu là choáng váng, nhức đầu, tức ngực. Điều này cũng phù hợp đối với những người đang ở trong điều kiện áp suất cao. Các triệu chứng nói trên có thể xảy ra ở một bệnh nhân. Đa số các thợ lặn khi có những triệu chứng ở dưới nước phải trồi lên mặt nước đều có triệu chứng tê rần 2 chân kèm theo đó là đau nhức toàn thân và khó thở, vật vã. Qua 52 ca vào điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, có 5 ca được điều trị bằng y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, trong đó có 01 ca được điều trị bằng buồng Oxy cao áp, có 2 ca bị dị chứng liệt 2 chi dưới. Hai ca này đã đềiu trị nhiều nơi ở bên ngoài trước khi vào bệnh viện y học cổ truyền và không được điều trụ bằng buồng Oxy cao áp. 47 ca còn lại có 2 ca bị di chứng liệt 2 chi dưới.
49
YT_02
Tầm soát bệnh đái tháo đường Type 2 trong đối tượng 45-60 tuổi tại vùng đô thị tỉnh Bình Thuận năm 2005
Khoa học y dược
Trung tâm phòng chống sốt rét và bướu cổ Bình Thuận
ThS. BS. Nguyễn Văn Năm
01/2005
1/20/2005 4:33:10 PM
07/2007
7/20/2007 4:33:10 PM
Tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trong độ tuổi 45-64 tại các vùng đô thị của tỉnh Bình Thuận năm 2005 là 8,6%, có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường là 67,8%. Tỷ lệ này bằng hoặc cao hơn các kết qủa nghiên cứu trước đây. Các yếu tố có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh và nguy cơ mắc bệnh là tuổi, nghề nghiệp, tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường, nhóm BMI cao, cao huyết áp, rối loạn đường huyết lúc đói, số lượng các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố ít ảnh hưởng đến tỷ lệ hiện mắc và nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường là giới, trình độ học vấn, hoạt động thể lực, các thói quen ăn uống, thuốc lá… Tuy nhiên, đây là các yếu tố có thể thay đổi được, có ý nghĩa trong việc phòng chống bệnh đái tháo đường. Tỷ lệ huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường rất cao (59,9%). Do vậy cần quan tâm điều trị biến chứng cao huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường và ngược lại, những người có cao huyết áp nên khám, xét nghiệm có mắc đái tháo đường hay không.
48
YT_01
Đánh giá thực trạng ngộ độc thực phẩm có nguồn gốc từ hải sản tại tỉnh Bình Thuận
Khoa học y dược
Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận
BS. Nguyễn Quốc Việt
10/2005
10/20/2005 4:27:03 PM
09/2008
9/20/2008 4:27:03 PM
Kết qủa đề tài là xác định được những kiến thức, thái độ, hành vi đúng và những kiến thức, thái độ, hành vi chưa đúng của đối tượng. Từ đó xác định được những nội dung cần quan tâm, cần nhấn mạnh khi đưa ra những thông điệp giáo dục sức khỏe; Xác định được những nguồn thông tin về ngộ độc thực phẩm mà các đối tượng đã nhận được, từ đó có kế hoạch lựa chọn kênh truyền thông cho phù hợp; Xác định được các mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, hành vi với ngộ độc thực phẩm do cá Nóc và mực Bạch tuộc đốm xanh của đối tượng nghiện cứu để từ đó đưa ra nội dung cần quan tâm giáo dục; Cung cấp được những số liệu ban đầu phục vụ cho việc lập kế hoạch giáo dục sức khỏe cho phù hợp, khả thi và hiệu quả.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Records per page:
1
Records: 1 - 10 of 10 - Pages: