• Image 1
    Giới thiệu
    Nhằm phục vụ tốt các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hỗ trợ các nhà quản lý và cung cấp thông tin cho tổ chức và cá nhân, nhà khoa học nghiên cứu tham khảo nhanh báo cáo nhanh kết quả nghiên cứu, tránh trùng lắp trong nghiên cứu tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Nay Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Quản lý, tra cứu thông tin các đề tài dự án qua các năm thuộc Sở quản lý.

    CHÂN THÀNH CÁM ƠN!