Tiềm kiếm đề tài:
Mã:  Tên:  Lĩnh vực: 
Chủ nhiệm:  Cơ Quan chủ quản:   Cơ Quan chủ trì: 
Năm thực hiện:  Trạng thái: 
DANH SÁCH DỰ ÁN KHOA HỌC
 
 
Lĩnh vực
AreaName
 
 
ID
Dự án
Lĩnh vực
Cơ quan chủ trì
Chủ nhiệm đề tài
Từ ngày
Đến ngày
Từ ngày
Đến ngày
Nghiệm thu
Mục tiêu
Kết quả
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên (3 records)
 
184
05-2015-ĐT-KHCN
Điều tra, đánh giá các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất giải pháp tổng hợp quản lý chất lượng nước hồ Sông Quao đảm bảo an toàn cấp nước cho thành phố Phan Thiết và vùng phụ cận
Khoa học tự nhiên
Viện Môi trường và Tài nguyên Tp.HCM
TS. Lê Việt Thắng; TS. Nguyễn Hồng Quân
07/2015
7/8/2015 2:26:17 PM
06/2017
6/8/2017 2:26:17 PM
 Điều tra, xác định các yếu tố tác động đến chất lượng nước hồ sông Quao và kênh dẫn cấp nước sinh hoạt cho toàn vùng hưởng lợi từ nguồn nước hồ sông Quao;
 Đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn tác động đến chất lượng nước hồ sông Quao và kênh dẫn cấp nước sinh hoạt cho toàn vùng hưởng lợi từ nguồn nước hồ sông Quao;
 Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước hồ sông Quao và kênh dẫn cấp nước sinh hoạt cho toàn vùng hưởng lợi từ nguồn nước hồ sông Quao khả thi về mặt kinh tế, kỹ thuật phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
169
04/2012/SKHCN-HĐ/ĐTK
Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Bình Thuận
Khoa học tự nhiên
Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Trung Bộ
Nguyễn Tấn Hương
09/2012
9/12/2012 7:40:09 AM
02/2014
2/12/2014 7:40:09 AM
- Đánh giá tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thống kê toàn bộ số liệu khí tượng, thủy văn, hải văn (từ năm 1977 - 2010);
- Nêu bật các đặc trưng khí hậu, thủy văn, qui luật phân bố, qui luật biến đổi phục vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai;
- Nghiên cứu, đánh giá biến động các yếu tố khí hậu, thuỷ văn trong thời kỳ từ 1977 - 2010, dự tính biến động trong một, hai thập kỷ tới;
- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu KTTV và lập bản đồ phân vùng khí hậu, thuỷ văn, khí hậu nông nghiệp;
- Đề xuất những biện pháp khai thác sử dụng bền vững tài nguyên khí hậu, thủy văn
168
07/2011/HĐ-ĐTKHCN
Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý  nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Khoa học tự nhiên
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
Lương Sinh
12/2012
12/12/2012 7:39:21 AM
12/2012
12/12/2012 7:33:37 AM
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và công cụ phần mềm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (bao gồm quản lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm và xả nước thải vào nguồn nước).
2. Cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên nước có khả năng tích hợp với CSDL tài nguyên và môi trường của tỉnh và của quốc gia sau này.
3. Nâng cao năng lực của cán bộ nhà nước về ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên nước. Góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính của địa phương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Records per page:
1
Records: 1 - 3 of 3 - Pages: