DANH SÁCH BIỂU MẪU
Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN
 
 
Nhóm
CategoryName
 
 
ID
Nhóm
Số biểu mẫu
Tên biểu mẫu
Tên file
Ngày ban hành
 
 
 
 
 
 
Nhóm: Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh (Displaying 10 of 11 records - This group is continued on the next page)
 
83
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
1
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
B1-1-ĐON.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
67
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
7
Lý lịch khoa học của cá nhân
B1-4-LLCN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
71
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
5
Thuyết minh đề án
B1-2d-TMĐA.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
66
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
2
Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ
B1-2a-TMĐTCN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
58
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
12
Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
61
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
11
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Tỉnh
B1-2b-TMĐTXH.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
73
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
3
Thuyết minh đề tài xã hội nhân văn
B1-2b-TMĐTXH.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
68
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
4
Thuyết minh dự án
B1-2c-TMDA.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
59
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
10
Thuyết minh dự án cấp Tỉnh
B1-2c-TMDA.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
72
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
6
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ
B1-3-LLTC.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
 
 
 
 
 
Records per page:
1
|
2
Records: 1 - 10 of 11 - Pages: