DANH SÁCH BIỂU MẪU
Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN
 
 
Nhóm
CategoryName
 
 
ID
Nhóm
Số biểu mẫu
Tên biểu mẫu
Tên file
Ngày ban hành
 
 
 
 
 
 
Nhóm: Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh (Displaying 10 of 16 records - This group is continued on the next page)
 
81
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
14
Biên bản kiểm phiếu
MAU C1-BBKP.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
82
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
15
Biên bản làm việc của hội đồng
MAU D-BBHD.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
80
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
13
đánh giá đề xuất đặt hàng đối với chương trình
MAU B4-PĐG.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
5
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
11
đánh giá đề xuất đặt hàng đối với đề án khoa học
MAU B2-PĐG.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
10
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
10
Đánh giá đề xuất đặt hàng đối với đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm
MAU B1-PĐG.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
79
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
12
đánh giá đề xuất đặt hàng đối với dự án khoa học và công nghệ
MAU B3-PĐG.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
9
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Mẫu A4-ĐXĐH
Đề xuất chương trình khoa học và công nghệ
MAU A4-ĐXĐH.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
6
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
MAU A1-ĐXĐH
Đề xuất đề tài khoa học công nghệ hoặc đề án khoa học
MAU A1-ĐXĐH _ ĐE TAI_ĐE AN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
75
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Mẫu A3-ĐXĐH
Đề xuất dự án khoa học và công nghệ
MAU A3-ĐXĐH_DU AN KHCN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
78
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Mẫu A2- ĐXĐH
Đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm
MAU A2-ĐXĐH _ DU AN SXTN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
 
 
 
 
 
Records per page:
1
|
2
Records: 1 - 10 of 16 - Pages: