DANH SÁCH BIỂU MẪU
Biểu mẫu
Hệ thống biểu mẫu phục vụ việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN
 
 
Nhóm
CategoryName
 
 
ID
Nhóm
Số biểu mẫu
Tên biểu mẫu
Tên file
Ngày ban hành
 
 
 
 
 
 
Nhóm: Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN (Displaying 10 of 19 records - This group is continued on the next page)
 
29
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
18
Biên bản Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp
B2-6-BBHĐ.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
31
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
16
Biên bản kiểm phiếu đánh giá
B2-4-KPĐG.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
26
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
9
Biên bản mở hồ sơ
B2-1-BBHS.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
21
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
22
biên bản thẩm định đề tài/đề án
B3-2a-BBTĐĐT-A.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
32
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
23
biên bản thẩm định dự án
B3-2b-BBTĐDA.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
33
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
19
Giấy ủy quyền
B2-7-UQ.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
24
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
13
phiếu đánh giá đề tài khoa học công nghệ
B2-3a-ĐGĐTCN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
23
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
14
Phiếu đánh giá đề tài xã hội nhận văn
B2-3b-ĐGĐTXH.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
15
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
15
Phiếu đánh giá dự án
B2-3c-ĐGDA.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
27
Hệ thống biểu mẫu phục vụ hội đồng Tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ KHCN
10
Phiếu nhận xét đề tài khoa học công nghệ
B2-2a-NXĐTCN.doc
10/09/2015
9/10/2015 12:00:00 AM
 
 
 
 
 
Records per page:
1
|
2
Records: 1 - 10 of 19 - Pages: